سؤالات مهم

سؤالات مهم

توضیح اصطلاحات

ادارات اصطلاحات مشخصی را برای توصیف حالات مخصوص و مراحل کار به کار می برند.

پناهنده (Flüchtling) چه کسی است وقرارداد پناهندگی گنف (Genfer Flüchtlingskonvention) چیست؟

در قرارداد پناهندگی گنف ذکر شده است که چه کسی یک پناهنده است. پناهنده به کسی گفته می شود که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد. به جای کلمه پناهنده (Flüchtling) کلماتی همچون پناهجو (Geflüchtete/r) ومهاجر (Migrant) نیز به کار برده می شود. ادارات کلمه پناهنده (ّFlüchtling) را فقط دررابطه با کسانی به کار می برند که قرارداد پناهندگی گنف شامل ایشان شود.

چه کسی در خواست کننده پناهندگی (ein Asylantragsteller / eine Asylantragstellerin) است؟

 درخواست کننده پناهندگی (َAsylantragstellender /in) کسی است که درخواست پناهندگی داده باشد. ادارات درمورد این درخواست هنوز تصمیمی نگرفته باشند.

چه کسی حامل حمایت (schutzberechtigt) یا ماندگار (bleibeberechtigt) است؟

حامل حمایت \ ماندگار(Schutzberechtigte / Bleibeberechtigte) کسانی هستند که یا حق درخواست پناهندگی، یا حفاظت پناهندگی و یا حفاظت کمکی دریافت کرده باشند و به این دلیل اجازه ماندن در آلمان را داشته باشند.

چه کسی محقق درخواست پناهندگی (ein Asylberechtigter / eine Asylberechtigte) است؟

محقق درخواست پناهندگی کسانی هستند که در کشور خود به دلایل سیاسی و یا دلایل دیگر در تعقیب هستند و ازاین رو در کشور دیگری در خواست حمایت و محافظت می دهند. درصورتی که با درخواست ایشان موافقت شود و طبق قرارداد پناهندگی گنف محقق درخواست پناهندگی شوند.

کشورهای سوم امن (Sichere Drittstaaten) چه کشورهایی هستند؟

کشور آلمان می تواند طبق توافق نامه کشورهای سوم، پناهندگان را در مرزآلمان شناسایی کرده و به کشور قبلی برگردانند، در صورتی که ایشان ازیک کشورامن سوم (Sichere Drittstaaten) آمده باشند.

این به این معناست که رسیدگی به درخواست پناهندگی برعهده کشورامن سومی است که به عنوان اولین کشور پناهنده وارد خاک آن شده است.

مثال: یک پناهنده از یونان به آلمان سفر می کند، در این صورت رسیدگی به درخواست پناهندگی برعهده یونان است.

کشورهای امن سوم شامل کشورهای زیرمی باشد: کشورهای اروپایی، نروژ، سویس، همچنین کشورهای آلبانی، بوسنی، هرزگوین، غنا، کوزوو، مقدونیه، سنگال، مونته نگرو، سنگال و صربستان. دولت آلمان تصمیم دارد کشورهای الجزایر، مراکش و تونس را نیز به عنوان کشورهای امن سوم معرفی کند، در این مورد پاییز 2016 تصمیم گیری خواهد شد.

با این وجود شما می توانید درموارد خواص در خواست پناهندگی خود را در آلمان بدهید و درخواست شما در آلمان بررسی خواهد شد. اما در این صورت به مرکز مشاوره و یا وکیل مراجعه کنید.

حفاظت کمکی (subsidiärer Schutz) چیست؟

حفاظت کمکی را کسانی دریافت می کنند که از حق درخواست پناهندگی و حفاظت پناهندگی محروم باشند، اما در کشور خود در معرض “خطرجدی” قرارگرفته باشند واز کشورخود حمایتی دریافت نکنند. اعدام، شکنجه، رفتارغیرانسانی وخطر جانی از جمله این دلایل هستند.

چگونه می توانید فرزندان و خانواده خود را به آلمان بیاورید؟ پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) به چه معناست؟

خانواده شما همراه شما پناهندگی و یا حفاظت پناهندگی دریافت می کنند. اعضای خانواده عبارت اند از: همسرو فرزندان مجرد خردسال. اگر شما قبل از درخواست پناهندگی در کشور خود ازدواج کرده باشید، همسرشما پناهندگی خانوادگی دریافت می کند. اطفالی که شما سرپرستی آنها را برعهده دارید اما فرزندان خونی شما محسوب نمی شوند، نیز می توانند پناهندگی خانوادگی دریافت کنند. درخواست پناهندگی خانوادگی در صورتی امکان پذیراست که شما جواب مثبت در رابطه با درخواست خود دریافت کرده باشید. در صورتی که شما شامل حفاظت پناهندگی و یا حفاظت کمکی باشید، درخواست پناهندگی خانوادگی امکان پذیراست. اگرشما حفاظت کمکی دریافت می کنید و یا خرد سال بدون همراه هستید، می توانید از تاریخ 16 مارچ 2018 برای آمدن خانواده خود درخواست بدهید. بهتر است دراین صورت به مرکز مشاوره و یا وکیل مراجعه کنید، زیرا آمدن خانواده مسئله پیچیده ای است.

اگر فرزند من متولد آلمان باشد و من قبل از تولد او درخواست پناهندگی داده باشم، چه خواهد شد؟

اگر فرزند شما بعد ازدرخواست پناهندگی شما درآلمان متولد شده باشد، درخواست پناهندگی براساس دلایل ذکرشده ازطرف شما برای اونیزمعتبرمی باشد. به عنوان سرپرست شما قادرهستید برای فرزند خود دلایلی مضاف بر دلایل ذکر شده مطرح کنید. دراین صورت شما باید ادارات مربوط را درجریان گذارید. درصورتی که درخواست کودک خردسال رد شده باشد، کودک خردسال نمی تواند بدون والدین به کشور خود بازگردانده شود.

سکونت اجباری (Residenzpflicht) به چه معناست؟

سکونت اجباری به این معناست که تا زمانی که درخواست پناهندگی به اتمام نرسیده است و پناهندگان در یک مکان موقت زندگی می کنند، اجازه ترک این مکان مشخص را ندارند. از تاریخ 1 ژانویه 2015 مدت زمان سکونت اجباری برای پناهندگان به مدت سه ماه تأیین شده است. درصورتی که شما این مکان را ترک کنید، مجبور به پرداخت جریمه خواهید بود و به مکان موقت بازگشتانده خواهید شد.

دستورسکونت (Wohnsitzauflage) چیست؟

درصورت دریافت پناهندگی و یا حفاظت پناهندگی وکمک مالی از دولت آلمان، شخص دریافت کننده مجبور به سکونت در شهرویا محل مشخص می باشد.

پناهندگی، حفاظت پناهندگی و حفاظت کمکی به چه معناست؟

درآلمان سه راه برای دریافت حفاظت وجود دارد:

. پناهندگی (Asyl)

. حفاظت پناهندگی (Flüchtlingsschutz)

. حفاظت کمکی (subsidiärer Schutz)

پناهندگی را کسی دریافت میکند که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب قانونی دولتی به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد.

حفاظت پناهندگی را کسی دریافت می کند که مجبور به ترک کشور خود از روی ترس از تعقیب غیردولتی به دلیل نژاد، ملیت، نگرش سیاسی، عقاید دینی و یا عضویت در گروه های اجتماعی مشخص باشد.

حفاظت کمکی را کسی دریافت می کند که پناهندگی و حفاظت کمکی دریافت نکند اما در کشور خود در معرض خطر جدی مانند جنگ های داخلی قرار گرفته باشد.

اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، چه اتفاقی می افتد؟

وقتی درخواست شما رد شود، شما از طرف ادارات مجبور به ترک خاک آلمان خواهید شد. به این عمل ترک خاک (Ausweisung) می گویند. در این صورت شما مدت زمان 30 روز وقت دارید. وقتی درخواست پناهندگی شما “بدون دلیل واضح” رد شود، شما مجبور به ترک خاک در مدت زمان 7 روز خواهید بود. شما می توانید ضد تصمیم ادارات در مقابل دادگاه شکایت کنید. مدت زمان شکایت خیلی کوتاه است. دراین صورت بهتراست فوراً به مرکز مشاوره حقوقی و یا وکیل برای کمک مراجعه کنید.

اعتراض عدم موافقت به چه معناست؟

قبل از اینکه شما ضد تصمیم رد ادارات شکایت کنید، باید اعتراض عدم موافقت را انجام دهید. در این اعتراض ادارات تصمیم خود را دوباره بازرسی می کنند. اگر اعتراض عدم موافقت نیز با جواب منفی روبه رو شد، شما می توانید شکایت کنید. برای اعتراض عدم موافقت نیز مدت زمان معینی در نظر گرفته شده است. دراین صورت بهتراست به مرکز مشاوره و یا وکیل برای کمک مراجعه کنید.

کمک های مالی روند حقوقی (Prozesskostenhilfe) چیست؟

اقدامات قانونی وگرفتن وکیل هزینه دربر خواهد داشت. اگر شما قادر به پرداخت این هزینه ها نیستید، شما می توانید درخواست کمک های مالی روند حقوقی بدهید و تمام هزینه ها برای شما متقبل خواهد شد. اما باید شانس برد داد خواست با شما باشد. برای دریافت کمک های مالی روند حقوقی باید فرم زیر را پر نمایید:

http://www.justiz.de/formulare/zwi_bund/zp1a.pdf

اگر شما برای پرکردن این فرم از یک مشاور حقوقی و یا وکیل کمک بگیرید، شانس شما برای دریافت کمک های مالی روند حقوقی بهتر و بیشتر خواهد بود، زیرا این افراد تجربه کافی در این موارد را دارند. همچنین دادگاهی که شما درآن شکایت خود را مطرح می کنید، می تواند شما را کمک کند.

اثرتأخیری به چه معناست؟

اثر تأخیری اصطلاحی است که ادارات و دادگاه از آن استفاده می کنند. درصورت تمایل شما می توانید اثر تأخیری را درخواست کنید که در این صورت روند کارهای شما تا زمانی که در مورد عدم موافقت شما تصمیم گرفته شود، متوقف خواهد شد. این به این معناست که شما مجبور به انجام خواسته های ادارات نیستید، تا زمانی که به اعتراض عدم موافقت شما رسیدگی نشده است.

مذاکره شفاهی به چه معناست؟

در صورت شکایت، یک مذاکره شفاهی در دادگاه وجود دارد. در این حالت در مورد موضوع مورد نظر صحبت خواهد شد و سپس رأی دادگاه به صورت شفاهی و بعد به صورت کتبی ویا فقط به صورت کتبی اطلاع داده می شود. دادگاه قادر به تصمیم گیری بدون مذاکره شفاهی نیز می باشد.

من پیامی مبنا بررد شدن درخواست پناهندگی خود دریافت کردم و مجبور به بازگشت به کشور خود هستم. اما من بیمار هستم و در کشور من امکانات پزشکی مجهز وجود ندارد. من چه می توانم انجام دهم؟

با وجود رد شدن درخواست شما، شما مجبور به بازگشت به کشور خود نیستید در صورتی که دلایل مشخصی وجود داشته باشند. یکی از این دلایل بیماری است: اگر شما بیماری سختی داشته باشید و امکانات پزشکی در کشورشما به قدری بد باشد که زندگی شما درخطرباشد و یا بیماری روز به روز وخیم ترشود. دراین صورت بهتراست به مرکزمشاوره و یا وکیل مراجعه کنید.

وقتی وضعیت کشور من بهتر شود، چه اتفاقی می افتد؟ آیا ادارات می توانند حق پناهندگی من را تغییر دهند؟

بله، درصورتی که وضعیت کشورشما بهترشود، ادارات می توانند حق پناهندگی را بردارند و یا لغو کنند. اگر شما اطلاعات اشتباه داده باشید ویا چیزی را پنهان کرده باشید و به این دلیل حق پناهندگی گرفته باشید در این حالت نیز ادارات می توانند حق پناهندگی شما را لغو کنند.

فرق بین قانون افراد بیگانه و قانون پناهندگی چیست؟

قانون افراد بیگانه در رابطه با سفروسکونت افراد غیرآلمانی درآلمان می باشد. برای مثال مسائلی همچون محل سکونت، فرصت های شغلی وکمک های اجتماعی شامل این قانون می شوند.

قانون پناهندگی به رسمییت شناختن حالت پناهندگی و اقامت را تنظیم می کند.

کجا می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با روند پناهندگی پیدا کنم؟

ما در قسمت “لینک های مهم” تعدادی سایت های اینترنتی را جمع آوری کرده ایم که شما در این سایت ها اطلاعات بیشتری دریافت می کنید.

رسیدگی به درخواست پناهندگی من چه مدت زمانی را در برخواهد گرفت؟

بعد از این که شما در خواست پناهندگی خود را داده باشید، اداره مورد نظرمدت سه ماه وقت دارد به درخواست شما رسیدگی کند. درحال حاضر تعداد درخواست ها بسیار زیاد است، طوری که تصمیم گیری درمورد درخواست شما بین شش ماه تا یک سال نیز می تواند طول بکشد.

وقتی روند کارهای من بیشتر ازمعمول طول کشید، چه کاری می توانم انجام دهم؟

در بسیاری موارد به دلیل کمبود کارکنان جواب درخواست پناهندگی بسیار طول می کشد که دراین مورد شما می توانید از”شکایت عدم فعالیت” (Untätigkeitsklage) استفاده کنید.

روند شکایت عدم فعالیت چگونه پیش می رود؟

اگراداره مسئول بیشترازسه ماه درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیم نگرفته باشد، شما می توانید ازشکایت عدم فعالیت استفاده کنید. در این صورت باید دادخواست خود را به دادگاه اداری ارسال کنید. در صورت برد شما، اداره مورد نظرموظف است برای مصاحبه از شما هرچه سریع تر یک وقت تعیین کند و درمورد درخواست شما نیز تصمیم گیری کند.

                                                    –> برای اطلاعات بیشتر به قسمت “سؤالات در رابطه با شکایت عدم فعالیت” مراجعه کنید.

اعتراض عدم موافقت به چه معناست؟

قبل از این که شما ضد تصمیم رد ادارات شکایت کنید، باید اعتراض عدم موافقت انجام گیرد. دراین اعتراض ادارات تصمیم خود را دوباره بازرسی می کنند. اگر اعتراض عدم موافقت نیز با جواب منفی روبه رو شد، شما می توانید شکایت کنید.

روند اعتراض عدم موافقت چگونه پیش می رود؟

بعد از این که اعتراض عدم موافقت خود را به صورت کتبی ارسال کردید، به شما اطلاع خواهد داده شد که اعتراض شما به دست اداره مربوطه رسیده است. اگر اداره مربوطه نظر خود را تغییر ندهد، اعتراض شما از طرف اداره دیگری بررسی خواهد شد. این اداره می تواند از شما دعوت کند که مشکل خود را با ایشان به صورت رو در رو در میان بگذارید. شما مجبور به این صحبت نیستید اما این فرصت خوبی است که مشکلات خود را بیان کنید.

به محض این که اداره دوم تصمیم خود را گرفت، به شما به صورت کتبی و و با دلیل اطلاع خواهد داده شد. اگر با جواب منفی روبه رو شدید می توانید علیه این تصمیم شکایت کنید.

چه کسی مجبور به پرداخت هزینه های حاصل از اعتراض عدم موافقت می باشد؟

شما می توانید علیه جواب منفی اعتراض کنید، تا اداره مربوطه تصمیم خود را دوباره بررسی کند. این بررسی هزینه به همراه دارد که مقدار آن بستگی به مدت زمان بررسی و ایالت محل سکونت دارد. در صورتی که شما اعتراض عدم موافقت را ببازید، مجبور به پرداخت هزینه های حاصل از آن خواهید بود. در صورت برد هزینه ای برای شما نخواهد داشت.

رسیدگی به درخواست پناهندگی من چه مدت زمانی را دربر خواهد گرفت؟

بعد از این که شما در خواست پناهندگی خود را داده باشید، اداره مورد نظرمدت سه ماه وقت دارد به درخواست شما رسیدگی کنند.

وقتی روند کارهای من بیشتر از معمول طول کشید، چه کاری می توانم انجام دهم؟

در بسیاری موارد به دلیل کمبود کارکنان جواب درخواست پناهندگی بسیار طول می کشد که دراین مورد شما می توانید از”شکایت عدم فعالیت” استفاده کنید.

روند شکایت عدم فعالیت چگونه پیش می رود؟

اگراداره مسئول بیشترازسه ماه در مورد درخواست پناهندگی شما تصمیم نگرفته باشد، شما می توانید از شکایت عدم فعالیت استفاده کنید. در این صورت باید دادخواست خود را به دادگاه اداری ارسال کنید. در صورت برد شما، اداره مورد نظرموظف هست برای مصاحبه از شما هرچه سریع تر یک وقت تعیین کند و درمورد درخواست شما نیز تصمیم گیری کند.

چه مقدار باید برای شکایت عدم فعالیت پرداخت کنم؟

اگر شما شکایت عدم فعالیت را ببرید، اداره مسئول باید هزینه های مربوط را بپردازد، درغیراین صورت شما مجبور به پرداخت هزینه های حاصل خواهید بود. از این رو بهتر است، قبل ازهرکاری درخواست کمک های مالی روند حقوقی بدهید. اگرشما کمک های مالی روند حقوقی دریافت کنید، مجبور به پرداخت هیچ هزینه ای نخواهید بود حتی اگرشما در شکایت عدم فعالیت ببازید.

نتیجه شکایت عدم فعالیت چه خواهد بود؟

دادگاه اعلان خواهد کرد کرد که اداره مربوطه به درخواست شما خیلی آرام رسیدگی کرده است و باید سریع تربه آن رسیدگی کند. دادگاه نمی تواند درمورد درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری کند، این هنوزهم وظیفه اداره مسئول می باشد. در صورتی که اداره تصمیم خود را گرفته باشد و شما پناهندگی دریافت نکنید، شما می توانید علیه این تصمیم دردادگاه شکایت کنید.

چگونه شکایت عدم فعالیت خود را ارسال کنم؟

بهتراست یک وکیل شما را در شکایت عدم فعالیت کمک کند، در صورتی که اداره مربوطه بیشترازسه ماه به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نکرده باشد. وکیل در این موارد تجربه کافی دارد و می تواند پاسخگو تمام سؤالات شما در این زمینه باشد.

کجا می توانم کمک در پاسخگویی به نوشته ها، همراهی در وقت ادارات و نمایندگی در دادگاه دریافت کنم؟

اگر شما کمک نیازدارید، بهتراست به یکی ازمراکزمشاوره حقوقی مراجعه کنید. آنها شما را کمک و پشتیبانی خواهند کرد. ما برای شما فهرستی ازمراکزمشاوره حقوقی تهیه کردیم. شما همچنین می توانید ازیک وکیل کمک بگیرید.

چگونه می توانم ازیک مرکزمشاوره حقوقی و و یا یک وکیل وقت بگیرم؟

برای گرفتن وقت ازیک مرکزمشاوره حقوقی، شما می توانید هنگام ساعات کاری به مرکزمشاوره مراجعه کنید و یا ازطریق تلفن و یا ایمیل برای خود وقت بگیرید. ما برای شما فهرستی از مراکز مشاوره حقوقی درهامبورگ همراه آدرس ایمیل و شماره تلفن جمع آوری کرده ایم.

برای گرفتن وقت از یک وکیل با او درتماس شوید و یا برای او ایمیل بنویسید. ما برای شما فهرستی ازراه های تماس تهیه کرده ایم.

آیا زمان انتظاربرای وکیل طولانی است؟

وقتی وکیل به نفرات زیادی مشاوره بدهد، شما مجبور به صبر کردن خواهید بود. وقتی شما وقت بگیرید، متوجه خواهید شد که زمان انتظار شما چه اندازه طول خواهد کشید.

چه مدارکی را شما باید برای صحبت با مرکزمشاوره حقوقی و یا وکیل به همراه بیاورید؟

اگر شما برای اولین باربه مرکز مشاوره حقوقی و یا وکیل مراجعه می کنید، باید تمام چیز را به طور دقیق به او توضیح دهید تا او بتواند به شما کمک کند. از این رو لطفاً تمام مدارک مربوطه را به همراه خود بیاورید. مدارک مورد نیاز می توانند قراردادها، نامه ها، نوشته های ادارات و یا رأی دادگاه باشند. بعضی مراکز مشاوره حقوقی فقط در صورتی به شما مشورت می دهند که شما درآمد جزئی شخصی داشته باشید و یا محل سکونت شما هامبورگ باشد. در این صورت لطفاً سند درآمد خود و یا محل سکونت خود را به همراه بیاورید.

هزینه یک وکیل چه اندازه است؟

میزان هزینه یک وکیل را نمی توان به طور کلی تخمین زد. این بستگی به پیچیدگی مورد حقوقی دارد و این که وکیل چند ساعت روی این موضوع کار خواهد کرد. بهتر است موقع گرفتن وقت از وکیل خود بپرسید که آیا صحبت اولیه هزینه ای دارد وشما چه مقدار برای مشاوره کلی باید پرداخت کنید.

هزینه مشاوره حقوقی با مرکزمشاوره حقوقی چه اندازه است؟

بسیاری از مراکز مشاوره حقوقی رایگان هستند. بعضی از آنها یک دستمزد کوچک تقاضا می کنند. ما برای شما اطلاعاتی در رابطه با هزینه مشاوره حقوقی جمع آوری کرده ایم.

آیا سؤال مهم دیگری دارید؟

اگرسؤال خود را نیافتید، با ما در تماس شوید و سؤال خود را برای ما بنویسید.

ما به طورمداوم درتلاش برای بهبودی و گسترش سرویس خود هستیم.

فردی که در جستجو پناهندگی است، به چه کسی گفته می شود؟

فرذی که در جستجو پناهندگی اسا، به کسی گفته می شود که مایل ایت درخواست پناهندگی بدهد، اما هنوز این کار را انجام نداده است.