به پناهندگان و مهاجران در پیدا کردن وکیل مناسب و مشاوره حقوقی مناسب در محل سکونت کمک میکند.Allesrechtens.de

در این قسمت اطلاعات مورد نیاز در رابطه با ساعات کاری، زبان ها و عناوین مشاوره در دسترس قرار داده شده است. ما به پناهندگان و مهاجران اطلاع رسانی می کنیم که کدام درخواست نامه ها را شخصا” قادر به انجام آن هستند و در چه زمانی به وکیل نیاز دارند.استفاده از این شبکه اطلاعاتی رایگان است. به این صورت پناهندگان و مهاجران در رابطه با موضوعاتی ازقبیل حقوق پناهندگی و حقوق خارجیان حمایت دریافت میکنند.