تیم گروهی

ما یک گروه جوان دانشجویی، دانشجویان مقطع دکترا و کارمند هستیم.

Herausforderung Unternehmertumچالش کارآفرینی 

پروژه Allesrechtens.de در سال اول ازطرف انجمن اقتصاد آلمان Stiftung der deutschen Wirtschaft (sdw) و انجمن هاینس نیکس دورف Heinz Nixdorf Stiftung در چارچوب پروژه Allesrechtens.de پشتیبانی می شد. درحین حال ما از لحاظ تجهیزاتی و اندیشه ای ازطریق تمرین و سمینارهای اساسی حمایت شدیم. در کنار آن ما از دانستنی ها و شبکه sdw بهره مند شده ایم. ما از این شانس استفاده کردیم و Allesrechtens.de را تبدیل به یک دروازه اطلاعاتی دررابطه با مشاوره حقوقی در حقوق افراد بیگانه و حقوق پناهندگی کرده ایم.

sdw-foerderung

Nicole Ehlers/ نیکوله اهلرز

سرپرستی گروه، وکیل ها

Tian Shum/ تیان شوم

سزپرستی گروه، مالی و حقوقی

Sophia Ruiz/ سوفیا روییس

سرپرستی گروه، استراتژی

Olga Milanin/ اولگا میلانین

مسائل حقوقی، مراکز مشاوره حقوقی

Florian Gareis/ فلوریان گارایس

آیتی / برنامه نویسی صفحه اینترنت

Filiz Günyar/ فیلیس گونیار

آیتی / برنامه نویسی صفحه اینترنت

Elias Saalmann/ ایلیاس زالمَن

آیتی / برنامه نویسی صفحه اینترنت

Paul Förderreuther/ پاول فوردارویتر

آیتی / برنامه نویسی صفحه اینترنت