کوم اسناد بايد تاسو د حقوقی مرستو دفتر او يا په وکیل سره د خبرو په وخت کی ولری ؟

 In

که تاسو د حقوقی مرستو د دفتر او يا په وکیل ستاسو لومړنۍ ټاکنه لري، تاسو به غوښتنه وشي چې په تفصیل سره څه چل شوی تر اوسه تشریح د دې چې تاسو کولای شي کافي ملاتړ ترلاسه کړي. لطفا د خپلې پوښتنې په اړوند ټول اسناد راوړي. ساري په توګه. د قراردادونو، لیکونه، د چارواکو او يا د محکمې پریکړو خبرتیاوې. يو شمېر حقوقي مرستو دفترونه نه یوازې تاسو سره مرسته وکړي، که تاسو د وړو عايد لري او يا که ستاسو د استوګنې د ځای په هامبورګ کې. په دې صورت کې مهرباني وکړئ د عايد يا د استوګنې ثبوت يو ثبوت راوړي.