که چیری زه یو داسې پیغام تر لاسه کړم چې زما د پناه غوښتنه رد او زه باید خپل اصلي هیواد ته ستون شم. خو زه ډېر ناروغ يم او هلته زما د اصلي هېواد مناسبی طبي پاملرنې نه لري. زه څه کولای شم؟

 In

شتون لري د ځانګړو شرایطو لاندې او تاسو بیرته خپل اصلي هیواد ته په ستنیدو هم مجبور نه یاست حتی که تاسو منفي پریکړه ترلاسه کړی وی، بیا هم خو یو څو مشخص دلیلونه باید وی چی تاسی پاتی شی . چی د دغو شرايطو یوه بیلګه سختی ناروغي او په خپل اصلي هېواد کافي طبي پاملرنې نه برابرول چې لامل ستاسو د ناروغۍ وګرځيدې خراب او یا د خپل ژوند د پام وړ د خطر لامل شي. په دې صورت کې دا به ښه وی چې د خپل وکیل او یا د قانوني مرستې دفتر سره خبرې وکړي.