که زما ماشوم په جرمني کې زیږیدلی وی او ما له هغه وړاندې د پناه لپاره درخواست یا غوښتنلیک ورکړی وی و سپارم، څه به پېښ شي ؟

 In

که ستاسو ماشوم په جرمني کې وروسته ستاسو د پناه غوښتنلیک سپارلو څخه زږیدلی وی ، دا غوښتنلیک د ماشوم په اتوماتيک ډول د تطبيق او د پناه د لاملونو په توګه د مور او پلار له خوا د اعلان د ماشوم لپاره او همدارنګه د د اعتبار وړ دي. لکه څنګه چې مور او پلار، تاسو هم د خپل ماشوم لپاره د پناه نور لاملونه ولیکي. او د دی کار لپاره تاسو باید د خپل ماشوم یی زېږېدو په اړه چارواکو ته معلومات ورکړي. که چیری د ماشوم د پناه غوښتنلیک رد شي، خو دوی نه شي کولای يو کوچني ماشوم پرته د مور او پلار څخه اصلي هیواد ته بېرته ولېږی.