که زما د پناه پروسس د عادی حالت نه نور وخت نیسی ،زه څه کولای شم؟

 In

په زیاتره حالاتو د پناه پروسس ډیر وخت نیسی په ځانګړي توګه که د ځايي چارواکو له پوره پرسونل نه لري. په دې صورت کې تاسو کولی شئ د قافلې "Untätigkeitsklage”).) یا عدم فعالیت شکایت وکړی.