که زما د اصلي هېواد وضعيت ښه شی ، بیا به څه پېښ شي؟ أیا کېدای شي چې چارواکی زما دی پناه غوښتنی په حالت کی بدلون راولی؟

 In

هو، که چیری ستاسو د اصلی هیواد وضع ښه شی چارواکی کولای شی ستاسو د پناه حق یا ستاسو د کډوالی دريځ لغوه کړی. که چیری تاسو غلط راپورونه ورکړي او يا نورو شيانو پټ ساتل وی او له دې لارې د کډوالی يا پناه موقف ترلاسه کړی وی ، پدی حالت کی هم چارواکی کولای شی ستاسو د پناه حق لغوه کړی .