کله چی دا پروسس د عادی حالت څخه زیاد وخت اخلي زه پدی حالت کی څه کولای شم؟

 In

 

دا معمولا په ډیرو مواردو کی په ځانګړي توګه د ځايي چارواکو له پوره پرسونل نشتون له کبله زیات وخت نیسی ترڅود خپل غوښتنلیک ځواب تر لاسه کړی. په دې صورت کې تاسو کولی شئ د قافلې ارائه کړي .د ناکامي د عمل عمل یا (شکایت عدم فعالیت) "Untätigkeitsklage”))