څوک د پناه غوښتنی په لټه کی دی ؟(یوه کډواله که یو کډوال ein Asylsuchender eine Asylsuchenderin )

 In

یوه پناه غوښتونکۍ یا غوښنونکي (Asylsuchende / r) کس چې غواړي د پناه غوښتنلیک وړاندې خو تر اوسه یی دا کار نه دی کړي.

د پناه غوښتونکی یا متقاضی څوک دی ؟ (ein Asylantragsteller/eine Asylantragstellerin)

یو پناه غوښتونکي (Asylantragstellende / r) يو کس چې د پناه غوښتنلیک یی وړاندې کړی دی. خو چارواکو تر اوسه د درخواست په هکله کمه پریکړه نده کړی.