څوک د پناه حق لري (ein Asylberechtigter / Eine Asylberechtigte)؟

 In

هغه کسان د پناه مستحق دي چې د سياسي او يا نورو لاملونو په خاطرخپل هيواد کی ځورول شوي دي او له همدې امله د بل هیواد د استوګنې او ساتنې غوښتنه وکړی. د دوی غوښتنليکونه د منل شوي دي. دوی له همدې امله چې په سره د ژنیوا د کنوانسیون د کډوالو سره سم د پناه حق لري.