څوک د مخالفو ډلو د بهير د لګښتونو مسول ګڼل کیږی؟

 In

تاسوکولای شی د چارواکو منفي پریکړې په هکله تر څو یاده اداره خپل تصمیم د دوهم ځل لپاره وڅاړی . کولای شی تر څود پریکړې په هکله اعتراض او بیا د چارواکو له خوا کتل له يو سره دا بیا کتنه لګښت اندازه توپير لري او په فدرالي دولت چې تاسو او په کتنه به څومره وخت ونيسي خپله اعتراض پورې اړه لري. که چیری تاسودا په کوم صورت کې له لاسه ورکړي، نو باید چې دا لګښت ستاسو په غاړه دی . د ګټلو په صورت په تاسو کوم لګښت نشته او نه راځی .