څوک د ساتنی او پاتی کیدو حق لري چې د ساتنې (schutzberechtigt) په ځای کې پاتې شي (bleibeberechtigt)؟

 In

هغه اشخاص چې د پناهندګۍ حق لري او یا مستحق دی چی د ساتنی مشروع حق تر لاسه کړی (Schutzberechtigte / Bleibeberechtigte)  هغه کسان دي چې د پناه، د کډوالو ساتنې او یا د متمم حمایت وړتيا تر لاسه او له همدې امله اجازه شته چې په المان کې پاتې شي.