څه ډول کولی شئ خپل ماشومان او د کورنۍ غړی جرمني ته راولي؟ د کورنۍ پناه (Familienasyl) معنی ده ؟

 In

تاسو او ستاسو کورنی پناه او یا د پناه غوښتنی حفاظت تر لاسه کوی . د کورنۍ غړي دي: زوجینو او همدارنګه د خپل ناواده د ټيټ عمر ماشومان. که چیری تاسو د پناه غوښتنلیک څخه مخکی واده یا         ( کوژده ) کړی وی ، ستاسو خاوند کولای شي د کورنۍ د پناه غوښتنلیک ترلاسه کړي. که چیری تاسو د يو مثبت مدني شراکت ژوند او يا د ماشومان پاملرنه کوی چی هغه ستاسو بيولوژيکي مور او پلار نه حسابیژی هم کولای شی د کورنۍ د پناه ترلاسه کړي. کورنی یا فامیلی غوښتنلیک هفه وخت تاسې ورکولای شی او امکان لری چی تاسو د خپل غوښتنلیک په هکله مثبت ځواب یا غبرګون تر لاسه کړی وی . ، که چیری تاسی د کډوالو د ساتنې او یا د متمم حمایت کی وی،ستاسو د کورنی غوښتنلیک شوڼی او امکان لری . که چیری تاسو کمکی حفاظت ترلاسه کوی او یاهم کوچنی پرته له کوم سرپرسته وی کولای شی د ۱۶ مارچ یی ۲۰۱۸ کال چخه د خپلی کورنی غوښتنه وکړی . غوره دا ده چې د قانوني مرستې دفتر یا د مشورې لپاره یو وکیل ته مراجعه وکړی ، ځکه د کورنی پناه یوه ډیره پیچلې مسله ده.