څه به پېښ شي، که ستاسم د پناه غوښتنلیک رد شو؟

 In

که ستاسو غوښتنلیک رد شي، تاسو به د چارواکو له خوا وغوښتل شی تر څو د جرمني څخه ووځي. دا (Ausweisung) یا د شړلو په نامه ده. په عمومی توګه تاسو به 30 ورځی د وتلو وخت ولری. په ځینو مواردو کې، کیدای شي تاسې هم غوښتنه وشي په اوو ورځو کې د وتلو. دا په دی صورت کې، که د پناه غوښتنلیک د "ښکاره بې بنسټه” له امله رد شي. تاسو حق لرئ چې په محکمه کې د پریکړې په وړاندې د استيناف غوښتنه وکړي. د وخت د قافلې د درج موده (Klagefrist) ډيره لنډه ده. غوره دا ده ژر تر ژره يو قانوني مرستو دفتر یا یو وکیل سره په تماس کې شی او مرسته تر لاسه کړی.