څنګه ناکامي چارواکو پر ضد د عدم فعالیت شکایت عمل ترسره کیژی ؟

 In

تاسې کولای شی چې د محکمې ته وړاندې عمل وکړي که کوم تصميم څخه درې مياشتې وروسته د چارواکو له خوا د پناه د غوښتنې شوي دي د هغوی د ناکامۍ د چارواکو پر ضد يو عمل راولي. او خپل غوښتنلیک لړي په با صلاحيته اداري محکمه کې درج شي. که دا عمل کی تاسی بریالی شی، دا په چارواکو پورې اړه لري چې د محاکمې لپاره نیټه ټاکل او په غوښتنه ډېر ژر پریکړه وکړي.