څرنګه کولای شی د يو ناکامی عمل لپاره د چارواکو په وړاندې اقدام ترسره کړی؟

 In

چارواکو له خوا د پناه غوښتنې کوم ځواب رانشی ،کولای شی د چارواکو د ناکامۍ پر ضد يو عمل راولي. او خپل غوښتنلیک یوی با صلاحيته اداري محکمه کې درج کړی. پدی لړی کی نوره په چارواکو پورې اړه لري چې د محاکمې لپاره نیټه ټاکل او په غوښتنه ډېر ژر پریکړه وکړي.

د نورو معلوماتو لپاره، "د عدم فعالیت او شکایت پوښتنو " ته مراجعه وکړی.