پناه غوښتونکی یا (Flüchtling) څوک او د ژنیوا کنوانسیون د کډوالو څه دی؟

 In

د ژنیوا کنوانسیون په لاندی ډول کډوال تعریفوي.

الف. کډوال هرهغه څوک دی ، چې هغه د نژاد، ملیت، سياسي نظر، مذهبي تړاو يا د يو ځانګړي ټولنیز ګروپ غړیتوب دلايلو د تعذیب د ويرې په ختمیدلو، مجبور دی چې د هغه يا هغې کور د هیواد څخه بهر ووځي. پر ځای د کډوالو د (Flüchtling)، او همدارنګه د (Geflüchteter) يا د مهاجرو (Migrant) کلمه کارول کیږي. چارواکی د کډوالو یا (Flüchtling) کلمه د هفه کسانو سره خبرې یا پکار وړی کوم چی يوازې د کډوالو د ژنیو د کنوانسیون سره سم د پناهنده په توګه پیژندل شوي.