مکلفیتی یا اجباری استوګنی (Residenzpflicht) څه معنی لري؟

 In

د استوګنې مکلفیت مانا دا ده چې د پناه غوښتونکو (او د زغملو وړ کسانو) په توګه یو وخت لپاره اوسیږی تر څو د دوی د پناه غوښتنې کړنالره نه دي بشپړي شوي او د دوی د استوګنې په يوه ابتدايي په مرکز کې ژوند کوي. د 2015 کال له جنورۍ راهیسې د پناه غوښتونکو او د زغملو وړ کسانو د استوګنې مکلفیت درې میاشتې نیسي. که چیری تاسو دغه ځانګړی سيمه پرېږدي، تاسو بېرته به د ستاسې د استوګنې مرکز ته راوستل شي او ښايي یو څه جریمه هم شي.