مخالفينو د بهير په څه ډول ترسره کړیدي؟

 In

 

وروسته لدی چی د عدم موافقت اعتراض مو په خطی یا نویشتاری شکل ولیګو ،تاسو ته به شاید خبر یا اطلاع درکړل چی ستاسو اعتراض مربوطه اداری یا مرجع ته ورسیدل. که چارواکو نظر بدل نشي، د دوهم ځل لپاره به په خپل مخالفت بیا کتنه وکړي. د دې واک ښايي تاسې ته بلنه چې له موضوع څخه یو او بل سره خبرې اترې وکړی . تاسو مکلف دی خبرو لپاره مجبور نه یی خو دا خامخا په تفصیل سره خپل حالت ته توضیح کی مرسته کوی.

څومره ژر چې د واک یا دوهمی اداری پایلې او خپل تصمیم ونیو، نو بیا به تاسو ته د خط له لاری یا په یو شکل سره اطلاع درکړی. که تاسې یو منفي پریکړه ترالسه کړۍ، تاسو اوس کولای شئ د تصمیم په وړاندې سوټ یا شکایت ارائه کړي.