مخالفو بهير یا ( اعتراض عدم موافقت )په څه معنی دي؟

 In

مخکې له دی تاسو کولی شئ چې د چارواکو د رد پرېکړې پر وړاندې د استيناف غوښتنه وکړي، د مخالفينو د بهير (هم د لومړنيو بهير نومیږی) باید ترسره شي. د بهير په ترڅ کې، د چارواکی به يو ځل بيا د پریکړې بیا کتنه وکړي. که د مخالفينو د بهير پایلی بیا هم منفي وی، تاسو کولی شئ د عدم مخالف په شکایت وکړی چی د دی کار وخت ‌‌ډیر کم دی . غوره دا ده چې د قانوني مرستو دفتر یا د مشورې لپاره د یو وکیل غوښتنه وکړي.