عارضی ډول یا (اثر تاخیری )څه معنی لري؟

 In

عارضی ډول هغه اصطلاح ده چی د چارواکو محکمې له خوا کارول کیږی. تاسو کولای شی تر هغه په خپل مخالفت د پریکړې د بهير د مخنيوي لپاره عارضی ډول عملي شي. دا په دې مانا چې اوس مهال لپاره، تاسو ته څه ونکړو، چې د چارواکو په توګه اوږده غوښتنی په توګه ستاسو لپاره په اپوزسیون کې د بهير د پریکړې په تمه دي.