شفاهي اوريدنه څه شی دی؟

 In

د شکایت په صورت کی په محکمه کی یوه شفاهی مذاکره یا اوریدنه هم شته. پده حالت کی به ستاسو په قضیه خبرې وشي او وروسته به محکمه په شفاهي ډول پرېکړې وکړی (او وروسته په لیکلو کې تاييد) او یا پریکړه به یوازې په ليکلي اعلان شي. دا هم شونې ده چې محکمه به شفاهي اوريدلو پرته تصمیم ونیسی.