زه څنګه خپل د ناکامۍ د عمل یا (عدم فعالیت )ولیژم؟

 In

په دې حالت کې غوره دا ده، که حقوقپوهان تاسو سره مرسته وکړی، کله چې هغوی د دریو میاشتو څخه زیات ستاسې د پناه غوښتنې پریکړه او عمل نوی وړاندې کړي. په داسې پېښو کې وکیل او د ده تجربه کولای شي ستاسو د ټولو پوښتنو ځواب پدی هکله در کړی.