زه له چارواکو سره يا د محکمې یی استازو په وړاندې د ټاکلو په ترڅ کې په تورو یا نوشته ، ملاتړ او مرسته تر لاسه کولای شم؟

 In

که تاسو مرستې ته اړتيا لري، مهرباني وکړی تاسو د حقوقی مرستو د ملاتړدفتر سره په تماس کې شي. هغوی به ستاسو سره مرسته او ستاسو نه به ملاتړ وکړی .موږ ستاسو لپاره د ځينېوحقوقي مرستو د دفترونو لست برابری کړی . تاسو کولای شی د مرستې لپاره د یو وکیل څخه کمک وغواړی.