زما د پناه د غوښتنې د پروسس څومره وخت نیسي؟

 In

وروسته د هغه چی تاسې د پناه غوښتنلیک وسپارل شي، چارواکی یا لاندنی اداره مکلفیت لری د درېو میاشتو په لړکې ستاسی د غوښتنی بهير یا (Momentarily )ته رسیدګی وکړی. له دې امله چی اوس غوښتنلیکونه ډیرزيات دی . کیدای شی وړاندې شوی غوښتنلیکونه د شپږو مياشتو او يو کال تر منځ د چارواکو پرېکړه د دی په هکله وخت ونیسی.