زما د پناه د غوښتنې د پروسس څومره وخت نیسي؟

 In

وروسته ستاسې د پناه غوښتلو څخه ، چارواکی په اعظمي توګه د دریو میاشتو په غوښتنه بهير یا وخت لري.