د یو وکیل لګښت څومره دی؟

 In

دا ستونزمنه ده چې په عامو اصطلاحاتو سره وايي هغه څه چې د یوه وکیل د لګښتونو دي. دا کار په د موضوع پیچلتېا پوری اړه لری او څنګه څو ساعته په کاردی دا قضیه پورې اړه لري. غوره دا ده چې د لومړنیو پوښتنو او د هغې بشپړې په مشوره د لګښتونو په اړه د وکیل څخه ژر وپوښتي چې ستاسو دا لګښت څومره دی .