د پناه غوښتوکو د قانون او بهرنیانو د قانون تر منځ توپیر څه دی؟

 In

د بهرنیانو قانون په جرمني کې د خلکو چې د جرمني اتباع دي نه د ننوتلو او د استوګنې سره سروکار لري. دا دهستوګنې، د کاري او ټولنيزو مرستو احتمال په اړه موضوعاتو کنټرولوی.

د پناه غوښتنې قانون د پناهنده موقف د پیژندلو جواز او د استوګنې ځای تنظیموی.