د پناه غوښتونکی یا متقاضی څوک دی ؟ (ein Asylantragsteller/eine Asylantragstellerin)

 In

یو پناه غوښتونکي (Asylantragstellende / r) يو کس چې د پناه غوښتنلیک یی وړاندې کړی دی. خو چارواکو تر اوسه د درخواست په هکله کمه پریکړه نده کړی.