د پناه، د کډوالو د ساتنې او د متمم حمایت د شرایطو څه مطلب دې؟

 In

په جرمني کې، دري لاری د ساتنې د لاسته راوړنی دي.

–  د پناه (Asyl)

–  د کډوالو د ساتنی یا (Flüchtlingsschutz)

–  د کومکی محافظت یا (subsidiärer Schutz).

هغه کسان به پناه ترلاسه کړي،کوم چی د نژاد، ملیت، سياسي نظر، مذهبي او تړاو د غړیتوب د یوې ځانګړي ټولنیز ګروپ دلايلو د دولتي تعذیب ویرې له امله خپل هیواد څخه وی .

هغه کسان متمم حمایت ترلاسه کوی کوم چی د نژاد، ملیت، سياسي نظر، مذهبي او تړاو د غړیتوب د یوې ځانګړي ټولنیز ګروپ دلايلو د غير دولتي تعذیب ویرې د کډوالو ساتنې ترلاسه کړي، چی د خپل هیواد څخه ووځي.

تاسو به متمم حمایت ترلاسه کړي، که تاسو نه د پناه او نه د کډوالو د ساتنې تر لاسه کړې خو ستاسو په شان د ساري په توګه. کورنۍ جګړې "جدي زیان ” او یا هم ګواښ د له امله.