د ناکامی عمل یا (عدم فعالیت د شکایت) لپاره زه باید څومره لګښت ورکړم؟

 In

دا چې آیا تاسې د ګټلو يا د قضيې له لاسه پورې اړه لري. که تاسو د عمل د هغوی د ناکامۍ د چارواکو په وړاندې د اقدام وګټلو، نو په چارواکو پورې اړه لري چې لګښتونه يې ورکړي. که نه، نو تاسو به د هغه څوک وی چی دا لکښت ورکړې . له دې امله دا يو ښه نظريه ده چې د قانوني مرستې دمخه درخواست ورکړی. که د حقوقي مرستو درکړل شوی، تاسو مجبور نه یي چې د لګښتونه ورکړي، حتی که تاسو په هر صورت کې د ناکامی عمل له لاسه ورکړي.