د مخالفو بهير یا (اعتراض عدم موافقت )څه دي؟

 In

مخکې نه تاسو کولی شئ چې د چارواکو رد پرېکړې پر وړاندې د استيناف غوښتنه وکړي، د مخالفينو د بهير (هم د لومړنيو بهير نومیږی) باید ترسره شي. د بهير په ترڅ کې، د چارواکو به يو ځل بيا د هغوی پرېکړه بیا کتنه وکړي. که د مخالفينو د بهير د پایلو دي منفي، تاسو کولی شئ د قافلې ارائه کړي.