د عمل د ناکامۍ یا عدم فعالیت پايلی به څه وي؟

 In

 

د محکمې ته د هغه پايله چې د چارواکو ډېر ورو کار شوي دي او دا معلومه کړي چې د خپلې پناه غوښتنې ته اوس په چټکۍ سره پروسس ته ادامه ورکړی. خو لا تر اوسه دا د محکمیه نه شي کولای ستاسې د پناه غوښتنې پریکړه وکړی، دا د چارواکو دنده ده. یوازې هغه وخت د چارواکو يوې پرېکړې ته راغلي دي اوستاسو د پناه مرسته ترلاسه نکړی، تاسو کولی شئ محکمې ته د دی تصمیم په هکله شکایت وړاندې کړي.