د حقوقی مرستو (Prozesskostenhilfe) څه شی دی؟

 In

قانونی ګامونه او د یوه وکیل ګومارل د پيسو لګښت ته اړتیا لری. که تاسو نه شي کولای دا لګښت په غاړه واخلی، تاسو کولی شئ د قانوني مرستو چې به د لګښتونو پوره عملي شي د قانوني مرستو ته ورکړ شي. هغه چی ستاسو د دعوا د ګټلو چانس باید لوړ وي. د دې لپاره چې د قانوني مرستې ترلاسه کړي، تاسو باید د غوښتنليک ورکړئ. ددې کار لپاره تاسو لاندې فورمه ډکه کړئ: http://www.justiz.de/formulare/zwi_bund/zp1a.pdf

که تاسې د یو وکیل او یا حقوقی مرستو د دفتر په واسطه د فورمې په ډکولو کې مرسته وشی، د حقوقی مرستو د ترلاسه کولو چانس لوړ دي. ځکه چې دغه کسان په داسې غوښتنلیکونو د بشپړولو تجربو لرونکی کسان دی. همدا رنګه اړونده محکمې چی تاسی خپل شکایت وړاندی کوی کیدای شی ستاسو سره مرسته وکړی.