د استوګنې محدوديت یا (Wohnsitzauflage) څه شی دی؟

 In

که تاسو د پناه یا د کډوالو د ساتنې او همدارنګه د آلمان د چارواکو مالي مرستې تر لاسه کوی، دغه لاسته راوړونکی کسان مجبور په یوه ځانګړی ښار يا ځايونو کې پاتی یا ووسيږي.