آیا وکیل ته د انتظار موده اوږده ده؟

 In

کله چې یو وکیل ډیرو کسانو ته مشوره ورکوی دا نو طبعی ده چی انتظار به ډیره موده ونیسی. کله چې تاسو د ټاکلو لپاره ولاړی شی، تاسو به د امکان د انتظار وخت په اړه معلومات تر لاسه کړي.