ከመይ ገሮም ደቆምን ስድራኦምን ናብ ጀርመን ከምፀኡ ይኽእሉ?ናይ ስድራቤት ዑቕባ ኸ ታይ ማለት እዩ?

 In

ዑቕባ ወይም ናይ ስደተኛ ሓገዝ እንተረኪቦም ንስድራቤቶም እውን መዕቕቦ ይበሃቦም። እዚ ማለት ናይ ሓዳር ኣጋሮም ን ሓዳር ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ደቆምን ዘዕበይዎም ህፃናትን ብቻ የጠቓልል።በዓልቲ ቤቶም/ቤተን እዚ ሓገዝ ክረክብ/ባ ዝኽእል ቕድሚ ናይ ዑቕባ ማመልከቻ ምቕራበን/ምቕራቦም ኣብ ዓዶም ሓዳር ዝገበሩ እንተኾይኖም ብቻ እዩ።ናይ ስደተኛ ሓገዝ እንተረኺቦም ናይ ስድራቤት ዑቕባ መሕተቶ ክጥይቑ ይኽእሉ እዮም። ናይ መደገፍታ ሓገዝ እንተረኪቦም ቕድሚ 16 ማርች 2018 ናይ ዑቕባ መሕተቶ ከቕርቡ ኣለዎም።ናይ ስድራቤት ዑቕባ ብጣዕሚ ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ ናይ ጠበቓ ወይም ናይ ሕጋዊ ኣካል ሓገዝ ምጥያቕ ዝሓሽ መማረፂ እዩ።