እንድሕር ዘቕረብኩዎ ናይ ዑቕባን ሕቶ መልሲ እንተ ዶንጊዩ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

 In

ዝምልከቶም ናይ ዞባ ምምሕዳር እኹል ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ብዝሒ እንተዝይብሎም መልሲ እስካብ ዝወሃቦም ዝተወሰነ ግዜ ከደንጉይዎ ይክእሉ። ክሲ ናይ ምቕራብ ኣጋጣሚ ዕድል እውን ክረኽቡ ይኽእሉ።