ናይ ዑቕባ ሓገዝ ክረክብ ከምዘይክእልን ናብ ዓደይ ንክምለስን መልእኽቲ በፂሑኒ ነገር ግን ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ኾይን ኣብ ዓደይ ናይ ሕክማና ሓገዝ ክረክብ ኣይክእልን ስለዚ ታይ ክገብር ይኽእል?

 In

ዝትወሰኑ ናብ ዓዶም ንክይስደዱ ዝግብሩ ጉዳያት ኣለው ንኣብንት ኣብ ከቢድ ናይ ጥዕና ችግር ዘለዉ፤ኣብ ዓዶም እኹል ናይ ሕኽማና ሓገዝ ክረኽቡ ዘይኽእሉ እንተኾይኖምን ናብ ዓዶም ተተመሊሶም ነቲ ሕማሞም ዘባባእስ ኩነታት ተሃልዩን ዝኣመሰሉን እዮም። ኣብ ከማዚ ዓይነት ሃለዋት ን ጠበቓ ወይም ሕጋዊ ሕገዝ ዝህቡ ኣካላት ተተማኩሩ ዝበለፀ እዩ።