ናይ ዑቕባን መመልከቲ ሕቶይ ውድቒ እንተኾይኑ ታይ ክገብር ይኽእል ?

 In

እንድሕር ናይ ዑቕባን ሕቶኦም ተቐባልነት ዘይረኸበ ብናይ ጀርመን በዓል ስልጣናት ንክለቁ ይንገሩ። ኣብ ሰላሳ መዓልትታት ውሽጢ ወይም ብ ናይ ዕቑብተኛታት ጄኔቫ ስምምዕነት መሰረት ናይ ዑቕባን መመዘኒታት ዘየማልኡI ውልቀሰባት ኣብ ሽውዓተ መዓልትታት ንክለቅቕ ይግደድ።ዘለዎም ናይ ጥርዓን ክሲ ግዜ ገደብ ሓፂር እንኳ እንተኾን ኣብ ፍርድቤት ቐሪቦም ኣብቲ ውሳነ ዘለዎም ቕራነ ናይ ምቕራብ መሰል ኣለዎም። በዚ ምኽንያት ኣቐዲሞም ሽዑ ን ሽዑ ናይ ጠበቓ ወይም ሕጋዊ ሓገዝ ዝህቡ ኣካላት ሓገዝ ንክረኽቡ ይምከር ።