ናይ ዑቑባ ምልኽታይ መልሲ ነዊሕ ግዜ እንተወሲዱ ታይ ክገብር?

 In

ዝምልከቶም ናይ ዞባ ምምሕዳር እኹል ዝኾነ ናይ ሰራሕተኛ ብዝሒ እንተዝይብሎም መልሲ እስካብ ዝወሃቦም ዝተወሰነ ግዜ ከደንጉይዎ ይክእሉ። ክሲ ናይ ምቕራብ ኣጋጣሚ ዕድል እውን ክረኽቡ ይኽእሉ።