ናይ ኣመራርሓ በዓል ስልጣናት ኣብ እዋኑ መልሲ ብዘይምሃቦም ምኽንያት ዝግበር ናይ ጥርዓን ክሲ ከምይ ይፍጸም?

 In

ናይ ኣመራርሓ በዓል ስልጣናት ካብ ሰለስተ ኣዋርሕ ንላዕሊ ግዜ ን ናይ ዑቕባ ሕቶኦም መልሲ ተዘይሂቦም ክሲ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ክሶም ና ዝምልከቶ ፍርድቤት ከቕርቡ ይግባእ። ክሶም ተቐባልነት እንተረኺቡ ወይም እንተሲዒሩ እዞም ዝምልከቶም ምምሕዳራት ወድያው መልሲ ንክህብዎም ይግደዱ።

à ንዝበለፀ መግለፂ “ምስ ናይ ዑቕባን መመልከቲ ሕቶይ ካብ ምምሕዳር በዓል ስልጣናት መልሲ ምዱንጋይ ዝተታሓሓዙ ሕቶታት“ዝብል ርእሲ ይመልከቱ