ናይ መንበሪ ግዴታታት እንታይ እዮም?

 In

ናይ ዑቕባን ሓተቲ እስካብ ናይ ዑቕባን ሕቶኦም መልሲ እስካብ ዝረክብ ካብ ዝተፈቐደሎም ቦታ ክወፁ ኣይፍቀደሎምን እዩ ካብ ጃንዋሪ 1 2015 ጀሚሩ ናይ ዑቕባን ሓተቲን ንዞም መመዘኒታት ዘማላኡ ውልቀሰባትን ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ መንበሪ ግዴታታት ይወሃቦ።እንድሕር ካብቲ ዝተፈቕደሎም ኣካባቢ ወፂኦ ድማ ናይ ክፍያ ቕፅዓትን ናብቲ ቦታ ንኽምለሱን ይግብር ።