کمک های مالی روند حقوقی (Prozesskostenhilfe) چیست؟

 In

اقدامات قانونی وگرفتن وکیل هزینه دربر خواهد داشت. اگر شما قادر به پرداخت این هزینه ها نیستید، شما می توانید درخواست کمک های مالی روند حقوقی بدهید و تمام هزینه ها برای شما متقبل خواهد شد. اما باید شانس برد داد خواست با شما باشد. برای دریافت کمک های مالی روند حقوقی باید فرم زیر را پر نمایید:

http://www.justiz.de/formulare/zwi_bund/zp1a.pdf

اگر شما برای پرکردن این فرم از یک مشاور حقوقی و یا وکیل کمک بگیرید، شانس شما برای دریافت کمک های مالی روند حقوقی بهتر و بیشتر خواهد بود، زیرا این افراد تجربه کافی در این موارد را دارند. همچنین دادگاهی که شما درآن شکایت خود را مطرح می کنید، می تواند شما را کمک کند.