کشورهای سوم امن (Sichere Drittstaaten) چه کشورهایی هستند؟

 In

کشور آلمان می تواند طبق توافق نامه کشورهای سوم، پناهندگان را در مرزآلمان شناسایی کرده و به کشور قبلی برگردانند، در صورتی که ایشان ازیک کشورامن سوم (Sichere Drittstaaten) آمده باشند.

این به این معناست که رسیدگی به درخواست پناهندگی برعهده کشورامن سومی است که به عنوان اولین کشور پناهنده وارد خاک آن شده است.

مثال: یک پناهنده از یونان به آلمان سفر می کند، در این صورت رسیدگی به درخواست پناهندگی برعهده یونان است.

کشورهای امن سوم شامل کشورهای زیرمی باشد: کشورهای اروپایی، نروژ، سویس، همچنین کشورهای آلبانی، بوسنی، هرزگوین، غنا، کوزوو، مقدونیه، سنگال، مونته نگرو، سنگال و صربستان. دولت آلمان تصمیم دارد کشورهای الجزایر، مراکش و تونس را نیز به عنوان کشورهای امن سوم معرفی کند، در این مورد پاییز 2016 تصمیم گیری خواهد شد.

با این وجود شما می توانید درموارد خواص در خواست پناهندگی خود را در آلمان بدهید و درخواست شما در آلمان بررسی خواهد شد. اما در این صورت به مرکز مشاوره و یا وکیل مراجعه کنید.