چگونه می توانید فرزندان و خانواده خود را به آلمان بیاورید؟ پناهندگی خانوادگی (Familienasyl) به چه معناست؟

 In

خانواده شما همراه شما پناهندگی و یا حفاظت پناهندگی دریافت می کنند. اعضای خانواده عبارت اند از: همسرو فرزندان مجرد خردسال. اگر شما قبل از درخواست پناهندگی در کشور خود ازدواج کرده باشید، همسرشما پناهندگی خانوادگی دریافت می کند. اطفالی که شما سرپرستی آنها را برعهده دارید اما فرزندان خونی شما محسوب نمی شوند، نیز می توانند پناهندگی خانوادگی دریافت کنند. درخواست پناهندگی خانوادگی در صورتی امکان پذیراست که شما جواب مثبت در رابطه با درخواست خود دریافت کرده باشید. در صورتی که شما شامل حفاظت پناهندگی و یا حفاظت کمکی باشید، درخواست پناهندگی خانوادگی امکان پذیراست. اگرشما حفاظت کمکی دریافت می کنید و یا خرد سال بدون همراه هستید، می توانید از تاریخ 16 مارچ 2018 برای آمدن خانواده خود درخواست بدهید. بهتر است دراین صورت به مرکز مشاوره و یا وکیل مراجعه کنید، زیرا آمدن خانواده مسئله پیچیده ای است.