چگونه می توانم ازیک مرکزمشاوره حقوقی و و یا یک وکیل وقت بگیرم؟

 In

برای گرفتن وقت ازیک مرکزمشاوره حقوقی، شما می توانید هنگام ساعات کاری به مرکزمشاوره مراجعه کنید و یا ازطریق تلفن و یا ایمیل برای خود وقت بگیرید. ما برای شما فهرستی از مراکز مشاوره حقوقی درهامبورگ همراه آدرس ایمیل و شماره تلفن جمع آوری کرده ایم.

برای گرفتن وقت از یک وکیل با او درتماس شوید و یا برای او ایمیل بنویسید. ما برای شما فهرستی ازراه های تماس تهیه کرده ایم.