چگونه شکایت عدم فعالیت خود را ارسال کنم؟

 In

بهتراست یک وکیل شما را در شکایت عدم فعالیت کمک کند، در صورتی که اداره مربوطه بیشترازسه ماه به درخواست پناهندگی شما رسیدگی نکرده باشد. وکیل در این موارد تجربه کافی دارد و می تواند پاسخگو تمام سؤالات شما در این زمینه باشد.