چه کسی محقق درخواست پناهندگی (ein Asylberechtigter / eine Asylberechtigte) است؟

 In

محقق درخواست پناهندگی کسانی هستند که در کشور خود به دلایل سیاسی و یا دلایل دیگر در تعقیب هستند و ازاین رو در کشور دیگری در خواست حمایت و محافظت می دهند. درصورتی که با درخواست ایشان موافقت شود و طبق قرارداد پناهندگی گنف محقق درخواست پناهندگی شوند.